• USD 2,9130
  • EURO 3,0795
  • ALTIN 99,7158
  • PETR 44,5100
  • BONO 10,5500

HABERLER