• USD 2,9130
  • EURO 3,2648
  • ALTIN 108,20
  • PETR 34,3500
  • BONO 11,0200

HABERLER